Algemene Voorwaarden

 1. Algemene bepalingen

In dezealgemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: deouder en/of verzorger of onderwijsinstelling die met Toppers Onderwijshulp een

overeenkomst sluit met betrekking tot dediensten.

Diensten: individuele of groepsgewijze vorm van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd en/of georganiseerd door Toppers Onderwijshulp.

Leerling: depersoon die gebruik maakt van de diensten van Toppers Onderwijshulp

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Toppers Onderwijshulp en eencliënt metbetrekking tot

delevering van diensten door Toppers Onderwijshulp.

Toppers Onderwijshulp (ingeschreven bij de Kamervan Koophandelonder nummer69990905) en in de algemene voorwaarden benoemd als Toppers Onderwijshulp.

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisatie.Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen bij overeenkomst worden afgesproken.

 1. Starten, stoppen en wijzigen van begeleiding
 1. Overeenkomst komt totstand doorhetondertekend retourneren vaneen het inschrijfformulier, Een cliënt kan zich op ieder gewenst moment van het schooljaar aanmelden. De begeleiding wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een wederzijdse opzegtermijn van één maand.

 1. Cliënt verstrekt de juiste contactgegevens aan Toppers Onderwijshulp ten bate van facturatie en contact. Eventuele wijzigingen in de contactgegevens worden tijdig doorgegeven.

 1. Zowel cliënt organisatie heeh teallen tijde het recht om de begeleiding stop tezetten. Er dient rekening gehouden te worden met één maand opzegtermijn.

 1. Trainingen en cursussen
 1. Toppers Onderwijshulp organiseertverschillendetrainingen encursussen. De deelnamekostenvoor de verschillende trainingen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en te allen tijde vermeld op de internetpagina.

 1. Voor inschrijvingen geldt eentermijn van 5 dagen na datum van inschrijving als bedenktijd, waarbinnen het mogelijk is de deelname aan de training(en) kosteloosen zonderopgaafvan reden te annuleren.

 1. Bij verhindering is de cliënt verplicht dit te melden bij de begeleider. Het afzeggen ofverzetten van begeleiding dient voor10.00 uurop de dag vanaanvang te gebeuren.Als begeleiding vande kant van Toppers Onderwijshulp wordt afgezegd, wordt het op een andermoment ingehaald. Bij ziekte vindt geen restitutie van de betaling plaats. Tenzij het gaat om ernstige gevallen zoals ziekenhuisopname, ernstige ziekte of een sterhegevalbinnen het gezin. Restitutie van(een deelvan) het maandbedrag of eeninhaalles volgt alleen als begeleiding door toedoen van Toppers Onderwijshulp niet door is gegaan.

 1. Betalingsvoorwaarden
 1. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cliënt akkoord met het overmaken van de maandelijkse vergoeding, tenzij de cliënt en de organisatie anders overeenkomen. De geldende tarieven zijn maandbedragen.

 1. In geval van niet tijdige betaling is de cliënt in gebreke. Binnen 7 dagen wordt een eerste herinnering gestuurd, er wordt een bedrag van €2,50 in rekening gebracht.

 1. Aansprakelijkheid
 1. Toppers Onderwijshulp is niet aansprakelijk voorverlies, schade of diefstalvan aan de cliënt of aan personen ten behoeve van wie de overeenkomst is afgesloten toebehorende goederen behoudens in gevalvan grove nalatigheid. Toppers Onderwijshulp is evenmin aansprakelijkvoorde volledigheid of juistheid van inlichtingen of adviezen, gedaan voordat de overeenkomst tot stand is gekomen behoudens in gevalvan opzet of grove schuld van Toppers Onderwijshulp.

 1. Cliënt vrijwaart Toppers Onderwijshulp voor alle aanspraken van derden ter zake van de hier bedoelde schade.

 1. Toppers Onderwijshulp is niet aansprakelijk voorverlies, schade of diefstalveroorzaakt door cliënt aan derden voor, tijdens en na de begeleiding, in pauzes of tijdens begeleiding aan huis. De leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging.

 1. Leerling en cliënt zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansp rakelijkheids-, reis- en/ofannuleringsverzekering).Toppers Onderwijshulp is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.