Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: 
De onderwijsinstelling die met Toppers Onderwijs een overeenkomst sluit met betrekking tot de diensten.

Diensten:
Individuele of groepsgewijze vorm van onderwijsbegeleiding of invalwerk welke wordt verzorgd en/of georganiseerd door Toppers Onderwijs.

Overeenkomst:
Iedere overeenkomst tussen Toppers Onderwijs en een cliënt met betrekking tot de levering van diensten door Toppers Onderwijs.

Organisatie:
Toppers Onderwijs 

2. Toepasselijkheid

2.1. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen bij overeenkomst worden afgesproken.

3. Totstandkoming, uitvoering en wijziging van diensten

3.1. Overeenkomst komt tot stand door het ondertekend retourneren van een offerte tenzij anders is overeengekomen. Cliënt kan zich op ieder gewenst moment van het schooljaar aanmelden. De begeleiding wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een wederzijdse opzegtermijn van één maand.

3.2. Iedere overeenkomst wordt door Toppers Onderwijs bevestigd in tweevoud, ondertekend en ter ondertekening aan cliënt gezonden. Na ondertekening zal cliënt één exemplaar retour zenden. Ingeval van het aanbieden van een digitale offerte is de geldigheidsduur voor acceptatie 14 dagen.

3.3. Cliënt verstrekt de juiste contactgegevens aan Toppers Onderwijs ten bate van facturatie en contact. Eventuele wijzigingen in de contactgegevens worden tijdig doorgegeven.

3.4. Zowel cliënt als organisatie heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te beëindigen. Er dient rekening gehouden te worden met één maand opzegtermijn.

3.5. Bij langdurige ziekte van de medewerker zorgt Toppers Onderwijs voor adequate vervanging.

4. Vervangingsregelingen Annulering

4.1. Bij projecten van langere duur is annulering niet mogelijk na ondertekening en retourzending van de offerte, behoudens in het geval onvoorziene omstandigheden, dit ter beoordeling van Toppers Onderwijs. Bij losse dagdelen trainingen en begeleiding is afmelden kosteloos tot uiterlijk vier weken van tevoren. Bij afmelding tot drie weken van tevoren zal 50% van de factuur in rekening gebracht worden en daarna zal bij afmelding 100% van de factuur in rekening gebracht worden.

4.2. Toppers Onderwijshulp is ten alle tijden gerechtigd om de aangeboden diensten te annuleren. In geval van annulering zal cliënt daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld. Met betrekking tot activiteiten die wekelijks, dan wel maandelijks plaatsvinden wordt cliënt in de gelegenheid gesteld om de geannuleerde activiteit zo spoedig mogelijk in te halen.

5. Nota en Betalingsvoorwaarden

5.1. Tarieven zijn gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, vrachten, lasten, etc., en worden vermeld op www.toppersonderwijs.nl. In geval van wijziging van een of ander, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Toppers Onderwijs gerechtigd  overeengekomen tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Cliënt is in geval van tariefswijzigingen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5.2. Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen, d.w.z. niet binnen veertien dagen zijn bijgeschreven op de bankrekening zoals vermeld in de factuur, wordt cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Indien cliënt, na herhaalde betalingsverzoeken van Toppers Onderwijs, vijf weken na factuurdatum nog steeds in verzuim is, is cliënt de wettelijk vastgestelde extra administratiekosten verschuldigd van € 40,-. Indien Toppers Onderwijs bij niet tijdige betaling de vordering ter incasso uit handen geeft, is cliënt tevens verschuldigd aan verkoper alle kosten ter zake van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, te vergoeden; het incassotarief wordt gehanteerd zoals wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.3. Indien cliënt zich niet kan verenigen met het door Toppers Onderwijs gefactureerde bedrag is cliënt gehouden om dit onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de nota, schriftelijk, onder opgaaf van redenen, aan Toppers Onderwijs kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de nota onherroepelijk.

5.4. Er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van begeleidingsgelden als gevolg van verhindering.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Toppers Onderwijs is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van aan de cliënt of aan personen ten behoeve van wie de overeenkomst is afgesloten toebehorende goederen behoudens in geval van grove nalatigheid. Toppers Onderwijs is evenmin aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van inlichtingen of adviezen, gedaan voordat de overeenkomst tot stand is gekomen behoudens in geval van opzet of grove schuld van organisatie. Cliënt vrijwaart Toppers Onderwijs voor alle aanspraken van derden ter zake van de hier bedoelde schade.

6.2. Indien Toppers Onderwijs met medeweten van cliënt derden inschakelt in of bij de uitvoering van de overeenkomst, dan treedt de aansprakelijkheid voor tekortkomingen van die derden in de plaats van artikel 10.1 en vrijwaart cliënt Toppers Onderwijs voor dat deel van de eventuele (buiten) contractuele aansprakelijkheid. Toppers Onderwijs is gemachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden. De werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt hiermee uitgesloten.

6.3. Toppers Onderwijs stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de samenwerkende partijen een aansprakelijkheidsverzekering hebben, waarbij een regeling is opgenomen voor schade en letsel.

6.4.
Toppers Onderwijs kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor letselschade of het overlijden van een kind, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Toppers Onderwijs.

7. Geheimhouding en Intellectuele eigendom

7.1. Gedurende en na beëindiging van de overeenkomst zullen cliënt en Toppers Onderwijs vertrouwelijk (blijven)omgaan met al hetgeen partijen ter kennis is gekomen en die informatie niet verstrekken aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, dan wel anderszins redelijkerwijs noodzakelijk is.

7.2. Toppers Onderwijs zal nimmer persoonlijke informatie aan derden beschikbaar stellen, zonder dat daarvoor toestemming is verleend door cliënt. Gegevens worden alleen gebruikt door Toppers Onderwijs

7.3. Tijdens bepaalde activiteiten kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Toppers Onderwijs heeft het recht deze te gebruiken voor haar website of promotionele doeleinden. Indien cliënt of gezaghebbende ouders bezwaar hebben tegen dit gebruik, dient dit tijdig schriftelijk te worden gemeld.

8. Toepasselijk recht

8.1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

8.2. Indien een bepaling in strijd mocht zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voor wat betreft de ongeldige bepaling worden partijen voorts geacht datgene te zijn overeengekomen dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buitenwerking gestelde bepaling het meest nabij komt. Indien met Toppers Onderwijs enig beding is overeengekomen dat afwijkt van een bepaling in deze voorwaarden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Indien Toppers Onderwijs op enig moment geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een aan Toppers Onderwijs toekomend recht, betekent dit niet dat Toppers Onderwijs afstand doet of heeft gedaan van dat recht of daarmee samenhangende rechten

algemenevoorwaarden-pdf