Algemene Voorwaarden1. Algemene bepalingen


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: 
De onderwijsinstelling die met Toppers Onderwijshulp een overeenkomst sluit met
betrekking tot de diensten.

Diensten:
 Individuele of groepsgewijze vorm van onderwijsbegeleiding of invalwerk welke wordt verzorgd en/of georganiseerd door Toppers Onderwijshulp.

Overeenkomst:
 Iedere overeenkomst tussen Toppers Onderwijshulp en een cliënt met betrekking tot de
levering van diensten door Toppers Onderwijshulp.

Organisatie:
 Toppers Onderwijshulp & meer (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 69990905)

2. Toepasselijkheid

2.1. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen bij overeenkomst worden
afgesproken.

3. Totstandkoming, uitvoering en wijziging van diensten

3.1. Overeenkomst komt tot stand door het ondertekend retourneren van een offerte tenzij anders is
overeengekomen. Cliënt kan zich op ieder gewenst moment van het schooljaar aanmelden. De
begeleiding wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een wederzijdse opzegtermijn van één
maand.

3.2. Iedere overeenkomst wordt door Toppers Onderwijshulp bevestigd in tweevoud, ondertekend en ter
ondertekening aan cliënt gezonden. Na ondertekening zal cliënt één exemplaar retour zenden. Ingeval van het aanbieden van een digitale offerte is de geldigheidsduur voor acceptatie 14 dagen.

3.3. Cliënt verstrekt de juiste contactgegevens aan Toppers Onderwijshulp ten bate van facturatie en
contact. Eventuele wijzigingen in de contactgegevens worden tijdig doorgegeven.

3.4. Zowel cliënt als organisatie heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te beëindigen. Er dient
rekening gehouden te worden met één maand opzegtermijn.

3.5. Bij langdurige ziekte van de medewerker zorgt Toppers Onderwijshulp voor adequate vervanging.

4. Vervangingsregelingen Annulering

4.1. Bij projecten van langere duur is annulering niet mogelijk na ondertekening en retourzending van de
offerte, behoudens in het geval onvoorziene omstandigheden, dit ter beoordeling van Toppers
Onderwijshulp. Bij losse dagdelen trainingen en begeleiding is afmelden kosteloos tot uiterlijk vier
weken van tevoren. Bij afmelding tot drie weken van tevoren zal 50% van de factuur in rekening
gebracht worden en daarna zal bij afmelding 100% van de factuur in rekening gebracht worden.

4.2. Toppers Onderwijshulp is ten alle tijden gerechtigd om de aangeboden diensten te annuleren. In
geval van annulering zal cliënt daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld. Met betrekking tot
activiteiten die wekelijks, dan wel maandelijks plaatsvinden wordt cliënt in de gelegenheid gesteld
om de geannuleerde activiteit zo spoedig mogelijk in te halen.

5. Nota en Betalingsvoorwaarden

5.1. Tarieven zijn gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bestaande prijzen,
koersen, lonen, belastingen, rechten, vrachten, lasten, etc., en worden vermeld op
www.toppersonderwijs.nl. In geval van wijziging van een of ander, ook al geschiedt dit ingevolge
voorzienbare omstandigheden, is Toppers Onderwijs gerechtigd overeengekomen tarieven
dienovereenkomstig te wijzigen. Cliënt is in geval van tariefswijzigingen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden.

5.2. Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen, d.w.z. niet binnen veertien dagen zijn bijgeschreven op
de bankrekening zoals vermeld in de factuur, wordt cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
Indien cliënt, na herhaalde betalingsverzoeken van Toppers Onderwijs, vijf weken na factuurdatum
nog steeds in verzuim is, is cliënt de wettelijk vastgestelde extra administratiekosten verschuldigd
van € 40,-. Indien Toppers Onderwijs bij niet tijdige betaling de vordering ter incasso uit handen
geeft, is cliënt tevens verschuldigd aan verkoper alle kosten ter zake van invordering, zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke, te vergoeden; het incassotarief wordt gehanteerd zoals
wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.3. Indien cliënt zich niet kan verenigen met het door Toppers Onderwijs gefactureerde bedrag is cliënt
gehouden om dit onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de nota, schriftelijk,
onder opgaaf van redenen, aan Toppers Onderwijs kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de
nota onherroepelijk.

5.4. Er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van begeleidingsgelden als gevolg van verhindering.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Toppers Onderwijs is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van aan de cliënt of aan
personen ten behoeve van wie de overeenkomst is afgesloten toebehorende goederen behoudens in
geval van grove nalatigheid. Toppers Onderwijs is evenmin aansprakelijk voor de volledigheid of
juistheid van inlichtingen of adviezen, gedaan voordat de overeenkomst tot stand is gekomen
behoudens in geval van opzet of grove schuld van organisatie. Cliënt vrijwaart Toppers Onderwijs
voor alle aanspraken van derden ter zake van de hier bedoelde schade.

6.2. Indien Toppers Onderwijs met medeweten van cliënt derden inschakelt in of bij de uitvoering van de
overeenkomst, dan treedt de aansprakelijkheid voor tekortkomingen van die derden in de plaats van
artikel 10.1 en vrijwaart cliënt Toppers Onderwijs voor dat deel van de eventuele (buiten)
contractuele aansprakelijkheid. Toppers Onderwijs is gemachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen
van derden namens cliënt te aanvaarden. De werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat
een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een
opdracht is gegeven, wordt hiermee uitgesloten.

6.3. Toppers Onderwijs stelt als voorwaarde voor samenwerking dat de samenwerkende partijen een
aansprakelijkheidsverzekering hebben, waarbij een regeling is opgenomen voor schade en letsel.

6.4.
Toppers Onderwijs kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor letselschade of het overlijden van
een kind, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Toppers Onderwijs.

7. Geheimhouding en Intellectuele eigendom

7.1. Gedurende en na beëindiging van de overeenkomst zullen cliënt en Toppers Onderwijs vertrouwelijk
(blijven)omgaan met al hetgeen partijen ter kennis is gekomen en die informatie niet verstrekken
aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, dan wel anderszins
redelijkerwijs noodzakelijk is.

7.2. Toppers Onderwijs zal nimmer persoonlijke informatie aan derden beschikbaar stellen, zonder dat
daarvoor toestemming is verleend door cliënt. Gegevens worden alleen gebruikt door Toppers
Onderwijs

7.3. Tijdens bepaalde activiteiten kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Toppers
Onderwijs heeft het recht deze te gebruiken voor haar website of promotionele doeleinden. Indien
cliënt of gezaghebbende ouders bezwaar hebben tegen dit gebruik, dient dit tijdig schriftelijk te
worden gemeld.

8. Toepasselijk recht

8.1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

8.2. Indien een bepaling in strijd mocht zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven deze
voorwaarden onverminderd van kracht. Voor wat betreft de ongeldige bepaling worden partijen
voorts geacht datgene te zijn overeengekomen dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de
buitenwerking gestelde bepaling het meest nabij komt. Indien met Toppers Onderwijs enig beding is
overeengekomen dat afwijkt van een bepaling in deze voorwaarden dan blijven de overige
bepalingen onverminderd van toepassing. Indien Toppers Onderwijs op enig moment geen gebruik
maakt of heeft gemaakt van een aan Toppers Onderwijs toekomend recht, betekent dit niet dat
Toppers Onderwijs afstand doet of heeft gedaan van dat recht of daarmee samenhangende rechten.

algemenevoorwaarden-pdf